خود- ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز

امین ترابی‌پور؛ سارا رکاب اسلامی‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل EFQM (European Foundation for Quality Management) را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. این مدل برای شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایده‌آل به کار می‌رود. هدف از انجام این مقاله تعیین امتیاز خود- ارزیابی عملکرد در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز بر ...  بیشتر