نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل EFQM (European Foundation for Quality Management) را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. این مدل برای شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایده‌آل به کار می‌رود. هدف از انجام این مقاله تعیین امتیاز خود- ارزیابی عملکرد در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز بر اساس مدل EFQM بوده است.روش بررسی: این مطالعه، یک مطالعه مقطعی و توصیفی– تحلیلی است. جامعه‌ی پژوهش آن را 50 نفر از مدیران بیمارستانی شامل (مدیران ارشد و معاونین آن‌ها، مترون‌ها و مسؤولین واحدها و بخش‌ها) تشکیل دادند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد و معتبر خود- ارزیابی سازمان فدراسیون مدیریت کیفیت اروپا شامل 50 سؤال در زمینه‌ی 9 معیار گردآوری شد. پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون 80 درصد تعیین شد. داده‌‌‌ها بر اساس آزمون‌های آماری تحلیلی شامل 2χ و ضریب همبستگی Pearson و نیز آزمون‌های توصیفی مانند توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ... توسط نرم‌‌افزار آماری 5/11SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌‌ها: در این مطالعه، 76 درصد افراد مورد مطالعه (ارزیابان داخلی) زن و 24 درصد مرد بودند. اکثر افراد (42 درصد) 40-36 سال سن داشتند. 90 درصد افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بودند. در زمینه‌ی سابقه‌ی کار، اکثر افراد (48 درصد) دارای 20-16 سال سابقه‌ی کار بودند. درصد امتیاز هر کدام از عوامل 9 گانه به قرار زیر است:در بیمارستان امام خمینی (ره): رهبری 8/66، خط مشی و استراتژی 66، کارکنان 5/65، منابع و شرکا 4/70، فرایندها 9/63، نتایج مشتری 3/62، نتایج کارکنان 6/60، نتایج جامعه 6/63، نتایج کلیدی عملکرد 6/68.در بیمارستان نفت: رهبری 24/72، خط مشی و استراتژی 4/67، کارکنان 4/66، منابع و شرکا 4/63، فرایندها 07/65، نتایج مشتری 84/62، نتایج کارکنان 4/56، نتایج جامعه 45/59، نتایج کلیدی عملکرد 94/45. مجموع امتیاز خود- ارزیابی در بیمارستان امام خمینی (ره) 79/651 و بیمارستان نفت 14/615 به دست آمد.نتیجه‌گیری: امتیازات داده شده توسط مدیران بیمارستان‌ها تا حدودی غیر واقعی به نظر می‌رسد، اما با توجه به نتایج می‌توان نقاط قوت و نواحی برای بهبود را در بیمارستان مشخص نمود. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های مورد مطالعه باید به معیارهای نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کارکنان توجه بیشتری شود و زمینه‌های بهبود این معیارها را در بیمارستان‌ها فراهم آورند.واژه‌‌‌های کلیدی: مدل‌های نظری؛ خود سنجی؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Self-Assessment Based on EFQM Excellence Model in Ahvaz Selected Hospitals, Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Torabi Pour 1
  • Sara Rekab Eslamizadeh 2

1 Lecturer, Health Services Management, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Ahvaz, Iran.

2 BSc, Health Services Management, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: European foundation for quality management has designed the EFQM model to determine the rate of organization development and excellence and construct ways to achieve organizational excellence. This model is used to compare the current situation of each organization with an ideal organization. The aim of this study was to determine the performance self-assessment scores in selected hospitals in Ahvaz, Iran based on EFQM model.Methods: In this cross-sectional and descriptive-analytic study 50 managers of Imam Khomeini and Oil Industry hospitals in Ahwaz, Iran including vice managers, matrons and head of departments and units were enrolled. Data was collected by self-assessment standard and valid questionnaire of EFGM, including 50 questions on 9 criteria. Reliability of questionnaire was estimated 80% by appropriate test. Data analyzed using correlation and chi and descriptive statistical tests by SPSS11.5 software.Results: In this study, 76% of studied population was female and 24% male. Most of them aged 36-40 years old. 90% of persons have BS and higher degree.48% have had 16-20 years work experience. The scores Imam Khomeini hospital, Iran for the 9 studied criteria were as follows; leadership 66.8, policy and strategy 66, people 65.5, partnership & resources 70.4, processes 63.9, customer results 62.3, people results 60.6, society results 63.6, key performance results 68.6 and in oil Industry hospital were : leadership 72.24, policy and strategy 67.4, people 66.4, partnership & resources 63.4, processes 65.07, customer results 62.84, people results 56.4, society results 59.45 and key performance results 45.94. The total score of Imam Khomeini hospital, Iran from self-assessment questionnaire (651.79) was higher than Oil Industry hospital (615.14).Conclusion: Although the EFQM scores rated by hospital managers seems unrealistic to some extent , but considering the results can improved the hospital managers’ view, confirm that the costumer results, people results, society results criteria need pay more attention to improved.Keywords: Models; Theoretical; Self-Assessment; Hospitals.