ارزیابی پنج پایگاه اطلاعاتی کتاب‌شناختی فارسی Irandoc، Iranmedex، Magiran، Parsmedline و SID به وسیله‌ی معیار ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی Gulliver 2002

هما طلاچی؛ محمدرضا گوهری؛ لیلی الله بخشیان

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: با توجه به تأثیر طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی در استفاده‌ی کاربران و میزان بهره‌برداری آنان از محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی در زمینه‌ی موضوعات پزشکی و لزوم رعایت استاندارد‌ها و معیار‌های جهانی در طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی، این پژوهش به بررسی پنج پایگاه اطلاعاتی کتاب‌شناختی فارسی Iranmedex، Irandoc، Magiran، SID و ParsMedline بر اساس معیار ...  بیشتر