ارزیابی پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی ارومیه

زهرا زارع فضل‌الهی؛ ‌هادی لطف‌نژاد افشار؛ محمد جبراییلی؛ مجتبی ملکی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی به تحول سازمانی بستگی داردکه تمام عوامل مؤثر در آن باید در نظر گرفته شود. در این میان، نقش نیروی انسانی از تمامی عوامل مهم‌تر است و آموزش کارکنان، نظرسنجی، اطلاع رسانی و استقبال کاربران سیستم از نکات مهم در اجرای آن می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بیمارستان امام خمینی ارومیه به عنوان ...  بیشتر