نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

3 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه: پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی به تحول سازمانی بستگی داردکه تمام عوامل مؤثر در آن باید در نظر گرفته شود. در این میان، نقش نیروی انسانی از تمامی عوامل مهم‌تر است و آموزش کارکنان، نظرسنجی، اطلاع رسانی و استقبال کاربران سیستم از نکات مهم در اجرای آن می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بیمارستان امام خمینی ارومیه به عنوان اولین مرکز درمانی برای پیاده‌سازی HIS (Health informton system) مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی، برای ارزیابی پیاده‌سازی HIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه طی سال 1387 به وسیله‌ی تکمیل پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته توسط کلیه‌ی کاربران HIS (178 نفر) انجام گرفت. روایی پرسش‌نامه به وسیله‌ی متخصصان مربوط تأیید و پایایی آن نیز با ضریب Cronbach's alpha مساوی 74 درصد پذیرفته شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS گردید و نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی) بررسی و به صورت جداول و نمودار ارایه شد. یافته‌ها: نیمی از کارکنان در کارگاه آموزش شرکت کردند که پرستاران بالاترین میزان (5/36 درصد) را داشتند و به بیش از نصف کارکنان نحوه‌ی استفاده از نرم‌افزار HIS قبل از پیاده‌سازی سیستم آموزش داده شد و پرستاران بالاترین میزان (2/45 درصد) را به خود اختصاص دادند. نتایج حاکی از آن است که نیاز 5/70 درصد از کارکنان برای پیاده‌سازی HIS برآورد نشده است. از 1/88 درصد کارکنان در جلسات تصمیم‌گیری قبل از اجرای HIS دعوت به عمل نیامده است و همچنین از نظرات 9/86 درصد از کارکنان در بازنگری‌های قبل از اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی، استفاده نشده است. در خصوص ضرورت راه‌اندازی HIS به 5/58 درصد کارکنان اطلاع رسانی نشده است و فقط 5/41 درصد آن‌ها مطلع بودند. میزان استقبال کارکنان در پیاده‌سازی HIS بیمارستان امام 5/47 درصد بوده است. نتیجه‌گیری: در پیاده‌سازی و اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی، باید به جنبه‌های انسانی، آموزش، برنامه‌ریزی واطلاع رسانی توجه نمود. پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش‌های مختلف پاراکلینیک‌ به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفته شوند و به منظور ارتقای کیفیت اطلاعات، مراقبت و درمان بیماران در آینده، باید از توانایی آن‌ها در اجرای سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی استفاده گردد. واژه‌‌های کلیدی: ارزیابی؛ نرم‌افزار؛ نظام‌های اطلاعات بیمارستانی.

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Hospital Information System Implementation in Imam Hospital in Urmia

نویسندگان [English]

  • Zahra Zare Fazlollahi 1
  • Hadi Lotfnezhad Afshar 2
  • Mohammad Jabraili 2
  • Mojtaba Maleki 3

1 Lecturer, Health Information Technology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

2 Lecturer, Health Information Technology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

3 Bsc, Medical Records, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Implementation of hospital information system (HIS) depends on the complete organizational change in which most effective factors need to be considered. Since the most important factor is human resources, training, survey, information and acceptance of the staff toward the HIS are also essential issues. We investigated the implementation of HIS in Imam Khomeini Hospital. Methods: This descriptive study evaluated the implementation of HIS in the Imam Khomeini Hospital in Urmia during 2008. The data were collected from all HIS users (n = 178) by a researcher-developed questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by specialists and its reliability was accepted with a Cronbach's alpha coefficient of 74%. The collected data were analyzed by SPSS. The results were evaluated by descriptive statistical techniques (frequency) and presented in tables and charts. Results: The results showed that half of the users participated in a training workshop about HIS among which nurses had the highest rank (36.5%). However,  most user needs were not satisfied (70.5%). In addition, 88.1% of the employees were not invited to decision-making sessions before the implementation of the system. Moreover, 86.9% of the opinions provided by the employees before the implementation of HIS were not used. The necessity of implementation of HIS was not explained to 58.5% of the users. The acceptance rate among the staff about HIS was 47.5%. Conclusion: Humanity, training, planning, and information need to be considered in HIS implementation. Doctors, nurses and paramedical staff are also required to be taken into account as essential factors whose abilities and skills can be used in HIS implementation to promote information quality and patient care. Keywords: Evaluation; Software; Hospital Information Systems.