سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک: مفاهیم و استانداردها

مهناز صمدبیک؛ مریم احمدی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  نسخه‌نویسی دارویی یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در هر کشور است و بقای هیچ جامعه‌ی مدرنی بدون فرایندهای نسخه‌نویسی دارویی قانونمند ممکن نیست. لزوم استفاده از نوآوری‌های فنی برای ارایه‌ی مراقبت بهداشتی با کیفیت و فشار دولت‌ها برای حرکت به سمت یک جامعه‌ی اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی موجب گردیده است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید ...  بیشتر