شخصیت‌های صبحی و بعد از ظهری کارکنان و تأثیر آن بر سرمایه‌ی روان‌شناختی سازمان بر اساس مدل Fered lutans

محمداسماعیل انصاری؛ محمدرضا دلوی؛ نسیبه روزبهانی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: روان‌شناسان، تیپ‌های متعددی برای شخصیت افراد پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن هر فرد را در یکی از این تیپ‌ها قرار می‌دهند. یکی از این تیپ‌ها، مدل شخصیت صبح و بعد از ظهر است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی میزان سرمایه‌ی روان‌شناختی موجود با مؤلفه‌هایی چون (خوش‌بینی، تاب‌آوری، امیدواری و خودکارامدی) با استفاده از مدل Fered lutans ...  بیشتر