نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

2 مربی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

مقدمه: روان‌شناسان، تیپ‌های متعددی برای شخصیت افراد پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن هر فرد را در یکی از این تیپ‌ها قرار می‌دهند. یکی از این تیپ‌ها، مدل شخصیت صبح و بعد از ظهر است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی میزان سرمایه‌ی روان‌شناختی موجود با مؤلفه‌هایی چون (خوش‌بینی، تاب‌آوری، امیدواری و خودکارامدی) با استفاده از مدل Fered lutans در دو بخش دولتی و خصوصی اصفهان بر حسب سبک‌های شخصیت صبحی و بعد از ظهری کارکنان بوده و این که آیا رابطه و همبستگی بین دو متغیر سرمایه‌ی روان‌شناختی و سبک شخصیتی بر روی عملکرد فردی و سازمانی مورد تأیید می‌باشد یا نه. روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است؛ جامعه‌ی آماری آن شامل 1615 نفر از کارکنان بیمارستان‌های دولتی (کاشانی، امام موسی کاظم) و خصوصی (سعدی و بهارستان) اصفهان می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، متناسب با حجم جامعه تعداد 250 نفر از کارکنان در سال 1389 به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از مصاحبه با استفاده از Cronotype munich و دو پرسش‌نامه استفاده گردیده که پایایی پرسش‌نامه‌ی استاندارد سرمایه‌ی روان‌شناختی با ضریب 93 درصد و برای پرسش‌نامه‌ی شخصیت صبحی و بعد از ظهری 81 درصد بوده و روایی نیز بر اساس نظرات متخصصین مربوط در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های ضریب همبستگی Pearson، t-test و MANOVA) استفاده گردید. یافته‌ها: بین نمرات شخصیت صبحی با امیدواری، خودکارامدی و خوش‌بینی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد و بین نمرات شخصیت عصری با خودکارامدی، خوش‌بینی و تاب‌آوری رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. در صورتی که بین نمرات شخصیت بعد از ظهری با امیدواری و بین نمرات شخصیت صبحی با تاب‌آوری رابطه‌ی معنی‌داری یافت نشد. همچنین از نظر کارکنان دارای سبک شخصیت عصری بر حسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (تأهل) تفاوت معنی‌داری یافت شد. به عبارت دیگر افراد متأهل بعد از ظهر محور دارای تاب‌آوری بالاتری هستند. نتیجه‌گیری: سرمایه‌ی روان‌شناختی رابطه‌ی مثبت معنی‌داری با سبک شخصیتی دارد. در مجموع کارکنانی با سبک شخصیتی عصری، سرمایه‌ی روان‌شناختی بیش‌تری را نسبت به سبک شخصیتی صبحی نشان می‌دهند. واژه‌های کلیدی: شخصیت؛ مدل فرد لوتانز؛ بیمارستان‌ها.  

عنوان مقاله [English]

The Effects of Morning and Afternoon Personality of the Staff on Organizational Psychological Capital Based on Fered Luthans's Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Ansari 1
  • Mohammad Reza Dalvi 2
  • Nasibeh Rouzbehani 3

1 Assistant Professor, Public Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

2 Lecturer, Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

3 MSc, Public Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University , Dehaghan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effects of morning and afternoon personality styles of the staff on an organization's psychological capital (optimism, resiliency, hope, and self-efficacy) based on Fred Luthans's model. We also assessed whether the relationship between personality type and psychological capital could affect the individual and organizational performance. Methods: In a descriptive correlational study in 2010, from 1615 employees of public and private hospitals in Isfahan, Iran, 250 individulas were selected using cluster random sampling proportional to population size. Data was collected using Munich chronotype questionnaire, psychological capital questionnaire (with a reliability of 93%), and the morning and evening personality questionnaire (with a reliability of 81%). The validity of the tools was confirmed to be high by experts. SPSS was used to perform descriptive and inferential statistical methods [Pearson's correlation coefficient, t-test, and multivariate analysis of variance (Manova)]. Results: The results suggested significant relations between scores of morning personality and hope, efficacy, and optimism. On the other hand, evening personality type was significantly correlated with efficacy, optimism, and resiliency. However, evening and morning personality scores were not related with hope and resiliency, respectively. The two groups were also significantly different in terms of marital status. In fact, more individuals in with afternoon personality were married which implies the higher resiliency among this group. Conclusion: The results obtained in this study showed a significant positive relationship between psychological capital and personality styles. Overall, employees with evening personality styles constitute higher psychological capital. Keywords: Personality; Luthans's Model; Hospitals.