شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش

محمدتقی تقوی‌فرد؛ حسام رمضانپور خاکی؛ احد زارع رواسان

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها، توجه روز افزون صاحبان کسب و کارها و صنایع را به دنبال داشته است. این اهمیت به خصوص طی دو دهه‌ی گذشته، سیر بسیار قابل توجهی داشته و در حوزه‌ی سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مسأله، هدف تحقیق حاضر مطالعه‌ی مهم‌ترین ...  بیشتر