نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها، توجه روز افزون صاحبان کسب و کارها و صنایع را به دنبال داشته است. این اهمیت به خصوص طی دو دهه‌ی گذشته، سیر بسیار قابل توجهی داشته و در حوزه‌ی سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مسأله، هدف تحقیق حاضر مطالعه‌ی مهم‌ترین موضوعات در حوزه‌ی مدیریت بیمارستانی و شناسایی مواردی با اولویت بالاتر جهت مستندسازی دانش و تجارب مربوط در وزارت بهداشت بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را استادان دانشگاهی در حوزه‌ی مدیریت پزشکی و مدیریت پرستاری تشکیل دادند که دارای مدرک Mini MBA از وزارت علوم بودند. تعداد اعضای جامعه‌ی آماری در زمان انجام تحقیق که سال 1389 صورت گرفت، عبارت از 45 نفر بود. در تحقیق حاضر، برای تعیین اولویت حوز‌ه‌های شناسایی شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روایی محتوا و صوری و پایایی آزمون- بازآزمون، تأیید شد. تحلیل داده‌های 30 پرسش‌نامه‌ی جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون دو ‌جمله‌ای و آزمون رتبه‌بندی Friedman توسط نرم‌افزار SPSS ‌‌ صورت پذیرفته است. یافته‌ها: با مطالعه‌ی گسترده‌ی ادبیات موضوع مدیریت بیمارستانی و مصاحبه‌ با 5 خبره، 70 موضوع مهم مدیریت بیمارستانی استخراج شده و در نهایت 29 موضوع اولویت‌دار مدیریت بیمارستانی جهت تعیین اهمیت و اولویت آن نهایی شده و در پرسش‌نامه‌ی خبرگان وارد شد. طبق نتایج آزمون دو جمله‌ای، 26 موضوع از مجموعه‌ی 29 موضوع نهایی دارای اهمیت زیاد یا خیلی زیاد بودند که به معنی بالا بودن اهمیت آن‌ها جهت مستندسازی در سیستم مدیریت دانش بیمارستانی کشور می‌باشد. در این مقاله، علاوه بر شناسایی مهم‌ترین موضوعات مدیریت بیمارستانی، اولویت و سطح اهمیت هر مورد نیز تعیین شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح بیمارستان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت و رهبری مشارکتی در بیمارستان، به‌ عنوان موضوعات دارای بیش‌ترین اولویت جهت مستندسازی تجارب مدیریت بیمارستانی کشور شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی، به مدیران و مسؤولین کمک می‌کند تا با توجه به حوزه‌ی گسترده و متنوع مباحث و موضوعات موجود در این حوزه، منابع محدود مالی، زمانی و انسانی خود را جهت مستندسازی موارد ارجح و اولویت‌دار، تخصیص دهند و بدین‌ ترتیب از خروج دانش عظیمی که همراه با ترک مدیران با سابقه‌ی بیمارستانی از وزارت بهداشت خارج می‌شود، جلوگیری به عمل آورند. واژه‌های کلیدی: دانش؛ بیمارستان‌ها؛ مدیریت بیمارستان؛ مدیریت دانش.  

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Hospital Management Issues to Be Documented in Knowledge Management Systems

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Taghavifard 1
  • Hesam Ramazanpour Khaki 2
  • Ahad Zare Ravasan 3

1 Assistant Professor, Technology Information Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 MSc, Technology Information Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Technology Information Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The Subject of Knowledge, as one of the most valuable sources of every organization, has recently gained more importance in businesses and industries, especially in governmental organizations. Therefore, this study aimed to explore and prioritize the most important subjects in the field of hospital management to be documented in knowledge management system of the Iranian Ministry of Health and Medical Education. Methods: In 2010 and in an applied study, university professors in the field of health management who had passed mini master of business administration (MBA) courses in the Ministry of Science were included. The number of the subjects was estimated as 45 people. A 5-point Likert scale questionnaire and interviews were used to collect data. For assuring the validity and reliability of the questionnaire, content validity, face validity, and test-retest reliability methods were applied. Data from 30 questionnaires was analyzed using binomial and Friedman tests in SPSS. Results: Having in depth studies on the literature and the conducted interviews, 70 preliminary hospital management subjects were identified. A total of 29 subjects were finalized and embedded in the questionnaire. The results of binomial test indicated high importance of 26 subjects which implied their importance in documentation in the hospital knowledge management system. This study not only identified important subjects in hospital management, but also prioritized the importance of each factor in a ranked order. Strategic management in hospitals, total quality management, and participative management and leadership were identified as the 3 most important hospital management issues. Conclusion: Identifying and prioritizing hospital management subjects will help managers to allocate their limited financial, human, and time resources to the most important subjects that should be documented in knowledge management systems. Such a method would prevent losing knowledge after the highly experienced hospital managers leave the Ministry of Health and Medical Education. Keywords: Knowledge; Hospitals; Hospital Administration; Knowledge Management.