رفتار اطلاع‌یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد

علی اکبر رحیمیانفر؛ رقیه حکیمیان؛ طاهره سلیمی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 706-713

چکیده
  مقدمه: پرستاران در حرفه‌ی خود نیازمند کسب اطلاعات در سطح وسیعی می‌باشند، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم آنان برای بیمار نقش حیاتی دارد. وجود اطلاعات کافی و روزآمد می‌تواند تصمیم‌گیری را برای پرستاران آسان‌تر سازد. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد بود. بنابراین این مطالعه ...  بیشتر