تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت قلبی یکی از بیمارستانهای درجه یک دولتی ایران

محمود معین الدین؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مهدیه عسگرمهرآبادی؛ مهدی رخشانی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 812-819

چکیده
  مقدمه: ‌عملکرد مناسب‌ و مطلوب‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ تأثیر مهمی‌ در ‌ایجاد جامعه‌‌ا‌ی‌ سالم‌ خو‌ا‌هد د‌اشت‌. ‌از طرف‌ دیگر ‌افز‌ایش‌ سریع‌ و روز ‌افزون‌ ‌هزینه‌ها‌ی‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ با‌عث‌ گردیده‌ ‌است‌ تا متخصصین‌ ‌اقتصاد بهد‌اشت‌ و حتی‌ پزشکان‌ در تمام‌ کشور‌ها در پی‌ یافتن‌ شیوه‌‌‌ها‌ی‌ جدید‌ی‌ به‌ ...  بیشتر