نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, یزد, ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد, یزد, ایران

3 مربی، مدیریت، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تهران ، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: ‌عملکرد مناسب‌ و مطلوب‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ تأثیر مهمی‌ در ‌ایجاد جامعه‌‌ا‌ی‌ سالم‌ خو‌ا‌هد د‌اشت‌. ‌از طرف‌ دیگر ‌افز‌ایش‌ سریع‌ و روز ‌افزون‌ ‌هزینه‌ها‌ی‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ با‌عث‌ گردیده‌ ‌است‌ تا متخصصین‌ ‌اقتصاد بهد‌اشت‌ و حتی‌ پزشکان‌ در تمام‌ کشور‌ها در پی‌ یافتن‌ شیوه‌‌‌ها‌ی‌ جدید‌ی‌ به‌ منظور کنترل‌ ‌هزینه‌‌ها بر‌آیند تا بدینوسیله‌ ‌امکان‌ توزیع‌ ‌عادلانه‌ منابع‌ و ‌عرضه‌ خدمات‌ فر‌ا‌هم‌ گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی خدمات بخش (CCU) Cardiac Care Unit یکی از بیمارستان‌های درجه یک دولتی ایران طراحی و اجرا گردیده است. روش بررسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی ــ تحلیلی و روش گرد آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای تعیین بهای تمام شده از روش هزینه یابی مرحله‌ای مبتنی بر اعداد واقعی (با تکنیک ماتریسی) بهره گرفته شده و کلیه اسناد و مدارک مالی سال 1388 بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارستان مبلغ 3,827,756,000 ریال است،که 7/55 درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های دستمزد کارکنان و 3/44 درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های سربار می‌باشد. و این بخش 9/2 درصد از کل هزینه‌های بخش‌های بیمارستان را تشکیل می‌دهد. نتیجه‌گیری: بخش عمده بهای تمام شده بخش CCU هزینه‌های دستمزد کارکنان می‌باشد که به دلیل انعقاد قراردادهای کارمندی و هم‌چنین وجود کارکنان رسمی، این هزینه در سطح بیمارستان تقریبا ثابت تلقی می‌گردد و به راحتی قابل حذف نیست لذا باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت به امکان استقرار تخت‌های جدید بخش CCU یا توسعه این بخش امکان سنجی لازم انجام و در صورت امکان این امر میسر گردد. واژه‌های کلیدی: هزینه‌یابی؛ بخش مراقبت از بیماران عروق کرونر؛ بخش مراقبت ویژه؛ بیمارستان‌ها؛ ایران

عنوان مقاله [English]

Estimating the Cost Price of Cardiac Care Unit Services in a Government Hospital in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Moeinoddin 1
  • Saeid Saeida Ardakani 2
  • Mahdiyeh Asgari Mehrabadi 3
  • Mehdi Rakhshani 4

1 Assistant professor, accounting, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran

2 Associated professor, Business Administration, Yazd University, Yazd, Iran

3 Lecturer, Management, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran

4 MSc Student, Accounting, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: increasing costs of health and treatment services has led health economics specialists and even physicians in all countries to seek new methods for controlling and reducing costs in medical and health services. The present study was aimed to estimate the costs of a Cardiac Care Unit (CCU) in a governmental hospital in Iran. Methods: In order to determine the end cost, a stepwise procedure based on actual figures (matrix technique) was used and all of the related documents of 2010 of the government hospital under study were evaluated. Results: The results showed that the total cost of CCU services is  3.827.756.000 Rial, that 55.7% of the costs related to personnel costs and and expenses related to overhead costs is 44.3% and 2.9% of the total costs of hospital wards forms. Conclusion: Much of the CCU cost is personnel cost due to their official personnel, therefore the cost is almost constant in the hospital and it will not be easily removed. It seems we must optimize the use of personnel, and establish new bed in CCU. Keywords: Costing; Coronary Care Units; Intensive Care Units, Hospitals; Iran