میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid

فریدون آزاده؛ الهه امتی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ محمد رضا علی بیک

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 78-87

چکیده
  مقدمه: استفاده از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، وابسته به دسترسی آسان و سریع به پایگاه های قابل اعتماد با رعایت قابلیت های مختلف رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی است. با توجه به اهمیت منابع پزشکی مبتنی بر شواهد جهت تسریع پاسخ دهی به پرسش های بالینی، هدف تعیین میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار      Ovid  بوده ...  بیشتر