بررسی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

فریبرز درودی؛ مهدیه کلانتری خاندانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 28-33

چکیده
  مقدمه: بهبود خدمات هر سازمان در گرو رشد حرفه‌ای و بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان آن سازمان است. بدین منظور، آگاهی و شناخت سطح دانش و مهارت کتابداران ضروری به نظر می‌‌رسد. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه ...  بیشتر