بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 2015-2000

علی منصوری؛ مرجان فروزنده شهرکی؛ محمد امین عرفان‌منش

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 126-131

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3503

چکیده
  مقدمه: یکی از شاخص‌های تعیین کیفیت برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌ها، قابلیت استفاده از آن‌ها در فرایند تبدیل علم به فن‌آوری از طریق مطالعه میزان استنادشدگی از سوی پروانه‌های ثبت اختراع می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی هشت دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور از سوی پروانه‌های ثبت اختراع ...  بیشتر

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای جهان اسلام

علی منصوری؛ زهرا جوانی؛ میترا پشوتنی‌زاده

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 420-425

چکیده
  مقدمه: پزشکی و فن‌آوری‌های مربوط به آن، یکی از مسایل قابل توجه در تاریخ کشورهای اسلامی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی این حوزه چندان مطلوب نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توسعه فن‌آوری پزشکی با استفاده از تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای اسلامی در پایگاه بین‌المللی ثبت اختراع آمریکا انجام شد.روش ...  بیشتر