نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص‌های تعیین کیفیت برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌ها، قابلیت استفاده از آن‌ها در فرایند تبدیل علم به فن‌آوری از طریق مطالعه میزان استنادشدگی از سوی پروانه‌های ثبت اختراع می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی هشت دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور از سوی پروانه‌های ثبت اختراع در پایگاه Scopus طی بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2015 انجام شد.روش بررسی: جامعه این مطالعه شامل تمامی برون‌دادهای علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus از سال 2000 تا 2015 بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پایگاه SciVal جمع‌آوری گردید و در نهایت، به روش توصیفی- همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از مجموع 76111 برون‌داد علمی دانشگاهای مورد بررسی، در مجموع 998 برون‌داد پژوهشی 3145 بار از سوی پروانه‌های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته‌ بود. میزان استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی هشت دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک کشور از سوی پروانه‌های ثبت اختراع در مقایسه با میانگین ایران (39/0 درصد) در سطح بالاتر و در مقایسه با میانگین جهانی (1/1 درصد) در سطح پایین‌تری قرار داشت. همچنین، شاخص‌های‌ SNIP (Source Normalized Impact per Paper) و SJR (SCImago Journal Rank) تعداد نویسندگان مقاله‌ها و تعداد سازمان‌های مشارکت‌کننده در مقاله تأثیر معنی‌داری بر احتمال استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌های مذکور از سوی پروانه‌های ثبت اختراع داشت.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، ضمن تعیین وضعیت فعلی دانشگاه‌ها در میزان استناد شدگی تولیدات علمی از سوی پروانه‌های ثبت اختراع، این امکان را نیز برای دانشگاه‌ها ایجاد نمود که بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای هدایت تولیدات علمی جهت انتشار در مجلات مناسب داشته باشند و پژوهشگران را در جهت بهبود این وضعیت هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015

نویسندگان [English]

 • Ali Mansouri 1
 • Marjan Forouzandeh-Shahraki 2
 • Mohammad Amin Erfanmanesh 1

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the indicators of research outputs of universities is assessment of the capability to of transferring knowledge to technology via assessment of citedness of scholarly outputs by patents. Current research aimed to investigate the status and factors associated with the citedness of scholarly outputs by patents in Scopus for the type 1 medical science universities of Iran during 2000-2015 period.Methods: Research population comprised of all scholarly output published by eight type 1 Iranian medical science universities (Tehran, Shahid Beheshti, Shiraz, Isfahan, Tabriz, Mashhad, Ahwaz, and Kerman) in Scopus database during 2000-2015 period. Data were collected from Elsevier’s SciVal. Moreover, data analysis was conducted using descriptive correlation statistics.Results: Of 76111 studied publications, 998 scientific outputs were cited 3145 times from patents. Citedness rate of medical science universities’ scholarly output were found to be higher than the average rate of Iran (0.39%), but lower than the international average rate (1.1%). The highest and lowest shares of cited publications by patents were seen in the Tehran University of Medical Sciences (1.53%) and Tabriz University of Medical Sciences (0.58%), respectively. Results of running a series of multiple linear regression tests showed that four indicators, namely Source Normalized Impact per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank (SJR), total number of publication’s authors, and total number of publication’s contributing institutions had statistically significant impacts on possibility of citedness of scholarly outputs by patents.Conclusion: In addition to the topic and practical nature of the scholarly output, results of the study showed that research collaboration, as well as publishing in high quality journals, has an impact on getting cited by patents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scholarly Communication
 • Patents
 • Universities
 1. Berbegal-Mirabent J, Sanchez Garcia JL, Ribeiro-Soriano DE. Universityindustry partnerships for the provision of R&D services. J Bus Res 2015; 68(7): 1407-13.
 2. Wu Y, Welch EW, Huang WL. Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation 2015; 36-37: 12-25.
 3. Mohseni H, Shafizadeh H. Study of Tehran state universities condition in changing process of knowledge to technology. The Socio Cultural Strategy Journal 2013; 2(7): 135-70. [In Persian].
 4. Pajoohesh-Jahromi A, Pourkarimi J. Commercialization of academic research achievements from the perspective of resource-based approach. Rahyaft Journal 2016; (62): 15-34. [In Persian].
 5. Tanha D, Salamzadeh A, Allahian Z, Salamzadeh Y. Commercialization of university research and innovations in Iran: Obstacles and solutions. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2011; 1(7): 126-46. [In Persian].
 6. Abbas A, Zhang L, Khan SU. A literature review on the state-of-the-art in patent analysis. World Patent Information 2014; 37: 3-13.
 7. Mansouri A, Tavakolizade Ravari M, Makizadeh F, Tusi Z. The evolution of technology: An analysis on subject classes of patents for recognition of RFID technology. Iranian Journal of Information Processing and Management 2017; 33(1): 295-310. [In Persian].
 8. Mansouri A, Mohammadpour M, Hayati S. Determining endoscopy equipment life cycle through the hidden Markov model. Library and Information Science 2017; 20(4): 95-121. [In Persian].
 9. Abolghassemi Fakhree MA. Scientometric analysis of the major Iranian medical universities. Scientometrics 2011; 87(1): 205-20.
 10. Aminpour F, Kabiri P, Boroumand MA, Keshtkar AA, Hejazi SS. Iranian medical universities in SCIE: Evaluation of address variation. Scientometrics 2010; 85(1): 53-63.
 11. Meyer M. Does science push technology? Patents citing scientific literature. Research Policy 2000; 29(3): 409-34.
 12. Soheili F. Mapping the structure of scientific publication of Tehran medical university in web of science database. Health Inf Manage 2012; 8(6): 861-71. [In Persian].
 13. Falagas ME, Zarkali A, Karageorgopoulos DE, Bardakas V, Mavros MN. The impact of article length on the number of future citations: A bibliometric analysis of general medicine journals. PLoS One 2013; 8(2): e49476.
 14. Lariviere V, Gingras Y, Sugimoto CR, Tsou A. Team size matters: Collaboration and scientific impact since 1900. J Assoc Inf Sci Technol 2015; 66(7): 1323-32.
 15. Waltman L, van Eck NJ. Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. Journal of Informetrics 2015; 9(4): 872-94.
 16. Abramo G, DAngelo CA. The relationship between the number of authors of a publication, its citations and the impact factor of the publishing journal: Evidence from Italy. J Informetr 2015; 9(4): 746-61.
 17. Ebrahimy S, Dehghan M, Jowkar A. Evaluation the predictive indicators of scientific impact to increase the citations of articles in scientific journals. Journal of Information Processing and Management 2017; 32(3): 661-94. [In Persian].
 18. Erfanmanesh MA. The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. J Health Adm 2017; 20(69): 42-56. [In Persian].
 19. Waltman L. A review of the literature on citation impact indicators. J Informetr 2016; 10(2): 365-91.
 20. Low WY, Ng KH, Kabir MA, Koh AP, Sinnasamy J. Trend and impact of international collaboration in clinical medicine papers published in Malaysia. Scientometrics 2014; 98: 1521-33.
 21. Glanzel W, Schubert A. Double effort = Double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry. Scientometrics 2001; 50(2): 199-214.
 22. Abrizah A, Erfanmanesh M, Rohani VA, Thelwall M, Levitt JM, Didegah F. Sixty-four years of informetrics research: Productivity, impact and collaboration. Scientometrics 2014; 101(1): 569-85.