علل پائین بودن ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

احسان موسی فرخانی؛ حسین خوبان؛ بهروز دهرآزما؛ وحید رضا عارفی؛ فریبا سعادتی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 117-124

چکیده
  مقدمه: هدف از اصلاح نظام سلامت در ایران دست زدن به سلسه ای از تغییرات هدفمند مستمر جهت بهبود کارایی، برقراری عدالت در برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و اصلاح نظام پرداخت ها بود. شالوده این اصلاحات برنامه پزشک خانواده بوده است .اکنون با گذشت 8 سال از اجرای برنامه پزشک خانواده مهمترین چالش فراروی آن، کمبود پزشک و پائین بودن ماندگاری ...  بیشتر