میزان اعتبار قانونی رضایت‌نامه‌های اخذ شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مهرداد فرزندی پور؛ مریم علیپور؛ مریم نزادی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 276-286

چکیده
  مقدمه: رضایت نامه یک سند قانونی است که به موجب آن بیماران، خویشاوندان(بیمار) یا نمایندگان قانونی وی، موافقت کتبی خود را برای درمان اعلام می کنند. وجود رضایت قبل از درمان از حقوق بدیهی و قانونی بیماران محسوب می‌گردد. این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتبار قانونی رضایتنامه‌های اخذ شده از بیماران بستری، در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه ...  بیشتر