عوامل مؤثر بر انتخاب یک بیمارستان: مطالعه موردی در بیمارستان میلاد

شاهین سلطانی؛ شهرام غفاری؛ مسعود صالحی؛ امین محمدی؛ کامیار ملازاده مقدم؛ فردین مرادی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 791-798

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تداوم بقای سازمان‌ها در آینده، شناسایی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای روزافزون بیماران برای دریافت خدمات سلامت با کیفیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بیمارستان میلاد بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی از دیدگاه بیماران بود.روش بررسی: مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر ...  بیشتر