نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، اقتصاد سلامت، سازمان تأمین اجتماعی، تهران، ایران

3 استادیار، آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، بیمارستان میلاد، تهران، ایران

5 داروساز، مرکز پژوهش‌های بالینی، بیمارستان میلاد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تداوم بقای سازمان‌ها در آینده، شناسایی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای روزافزون بیماران برای دریافت خدمات سلامت با کیفیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بیمارستان میلاد بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی از دیدگاه بیماران بود.روش بررسی: مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر در سال 1392، در بخش‌های بستری بیمارستان میلاد انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه یعقوبی و همکاران استفاده شد. اعتبار پرسش‌نامه توسط افراد صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفت و جهت پایایی آن از ضریب Chronbach’s alpha استفاده شد (85/0 = r). جامعه مورد مطالعه را بیماران مراجعه‌ کننده به بخش‌های بستری بیمارستان میلاد تشکیل دادند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه برای برآورد یک نسبت، حجم نمونه 421 نفر تعیین شد و شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری One-sample Kolmogorov-Smirnov،ANOVA ، Independent t در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: در میان ابعاد هفت‌گانه بازاریابی، ابعاد خدمت و فرایند انجام کار به ترتیب با میانگین 58/18 و 27/6 امتیاز، به عنوان مهم‌ترین و کم اهمیت‌ترین علل انتخاب بیمارستان شناخته شد. همچنین، تخصصی بودن، کیفیت مناسب خدمات، نوع پوشش بیمه، مهارت پزشکان، خوشنام بودن بیمارستان، تجهیزات پیشرفته و توصیه‌های پزشکان و سایر افراد، نقش برجسته‌ای را در انتخاب یک بیمارستان داشت.نتیجه‌گیری: بیماران در موقعیت‌های گوناگون انتخاب‌های متفاوتی دارند، اما داشتن مزیت‌های رقابتی متعدد، می‌تواند موجب افزایش تکرار مراجعات بیماران به یک مرکز درمانی گردد.واژه‌‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ بازاریابی؛ خدمات سلامت 

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Selection of a Hospital: A Case Study in Milad Hospital, Iran

نویسندگان [English]

  • Shahin Soltani 1
  • Shahram Ghafari 2
  • Masoud Salehi 3
  • Amin Mohamadi 4
  • Kamyar Mollazadeh-Moghaddam 5
  • Fardin Moradi 1

1 PhD Student, Health Policy, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD, Health Economy, Social Security Organization, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Biostatistics, Health Management and Economics Research Center, School of Health Managemant and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 General Practitioner, Milad Hospital, Tehran, Iran

5 PhD, Pharmacy,, Clinical Research Center, Milad Hospital, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important factors affecting the future survival of organizations is identifying and meeting the increasing needs and demands of patients in order to provide high quality health care services. The aim of this study was to identify factors affecting the selection of Milad Hospital, Iran, by patients based on combined marketing factors.Methods: The present analytical and cross-sectional study was performed in the inpatient wards of Milad Hospital in 2013. Data collection was conducted using the Yaghoubi and et al. Questionnaire. The validity of the questionnaire was approved by specialists and its reliability was approved using Cronbach’s alpha (r = 0.85). The statistical population consisted of patients referring to inpatient wards of Milad Hospital. Using the formula for determining sample volume, a sample sized of 421 patients was determined. Sampling was performed using stratified random method. Data were analyzed using one-sample Kolmogorov Smirnov, independent-samples t-test, and ANOVA in SPSS software.Results: Among the seven dimensions of marketing, the service and process dimensions with mean scores of 18.58 and 6.27, respectively, were the most and the least important reasons for selecting a hospital. Moreover, specialization, appropriate quality of services, type of insurance coverage, skilled physicians, reputation of the hospital, recommendations of relatives and physicians, and sophisticated equipment played a leading role in hospital selection.Conclusion: Patients make different choices in different situations, but multiple competitive advantages can result in an increase in frequency of patient referral to a medical center.