رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان

معصومه رحیمی‌پور؛ عباسعلی قیومی؛ خلیل علی محمدزاده

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 712-718

چکیده
  مقدمه: توانمندسازی کارکنان فرایندی است که نیازمند شرایط مناسبی در سازمان است. استفاده از سیستم‌های اطلاعات در بخش سلامت نیز به عنوان یک رویکرد عملی و رکن مهم در توانمندسازی کارکنان، امکان ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه قابلیت‌های منابع انسانی را فراهم می‌سازد. هدف این مطالعه، تعیین رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی ...  بیشتر