نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

2 استادیار، مدیریت و برنامه‌ریزی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: توانمندسازی کارکنان فرایندی است که نیازمند شرایط مناسبی در سازمان است. استفاده از سیستم‌های اطلاعات در بخش سلامت نیز به عنوان یک رویکرد عملی و رکن مهم در توانمندسازی کارکنان، امکان ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه قابلیت‌های منابع انسانی را فراهم می‌سازد. هدف این مطالعه، تعیین رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان بود. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی و از دسته مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری 304 نفر و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بود و حجم نمونه بر اساس جدول Krejcie و Morgan، 170 نفر [از کارکنان بخش‌های مرتبط با سیستم Hospital Information System (HIS) در بیمارستان ولی‌عصر (عج) تهران در سال 1393] محاسبه گردید. ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن زیر نظر استادان راهنما و با مشاوره با کارشناس اداره فناوری وزارت بهداشت تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب Cronbach’s Alpha برای هر دو پرسشنامه برابر 93/0 محاسبه گردید. با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov نیز نرمال بودن داده‌های پژوهش تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی Pearson و Regression خطی در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس آزمون‌های همبستگی Pearson و تحلیل Regression خطی، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS و یکایک مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی وجود داشت (322/0 = 2R؛ 567/0 = R؛ 001/0 = P). نتیجه‌گیری: سیستم اطلاعات بیمارستانی، رابطه مستقیم و معنی‌داری با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان دارد. این سیستم، نقش مؤثری در توسعه و توانمندی منابع انسانی در همه ابعاد شامل افزایش دانش و آگاهی، بهبود کیفیت عملکرد، قویت مهارت تصمیم‌گیری و توسعه حرفه‌ای، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش مسؤولیت خودمدیریتی کارکنان ایفا می‌کند. توسعه فناوری اطلاعات در بخش سلامت نیازمند اصلاح ساختار و بهبود زیرساخت‌های مناسب فرهنگی، ارتباطی و سازمانی است. واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ توانمندسازی؛ کارکنان؛ فناوری اطلاعات سلامت  

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Hospital Information System and Psychological Empowerment of Hospital Employees

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rahimipour 1
  • Abbasali Ghaiyoomi 2
  • Khalil Alimohamadzadeh 3

1 MSc, Health Services Management, Department of Health and Community Medicine, School of Medicine, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran

2 Assistant Professor, Planning management, Department of Management, School of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Department of Management, School of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Employee empowerment is a process that requires appropriate conditions in the organization. The application of information systems in the health sector as a pragmatic approach and critical element in empowering employees provides the possibility of enhancement of the capacities and development capabilities of human resources. The purpose of this study was to investigate the relationship between the application of hospital information systems (HIS) and psychological empowerment of hospital staff. Methods: This was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of 304 staff members of Vali-asr Hospital in Tehran, Iran, who were associated with HIS in 2015. The sample size was determined using the Morgan and Krejcie table. The sample consisted of 170 individuals selected through stratified random sampling. Data were collected via two researcher-made questionnaires. The reliability and validity of these questionnaires were approved by specialists and using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.93), respectively. Normality of data was approved by Kolmogorov-Smirnov test. To analyze the data, descriptive statistics, the Pearson correlation coefficient, and linear regression were used in SPSS software. Results: The results of the Pearson correlation and linear regression analysis showed a significant positive correlation between HIS use and each component of psychological empowerment (P = 0.001, R = 0.567, R2 = 0.322). Conclusion: A significant positive relationship was observed between HIS and psychological empowerment of hospital staff. HIS has an effective role in the development and empowerment of human resources in all aspects including increased knowledge, improved performance quality, reinforcement of decision making skills, and staff profession development, increased employment opportunities, and increased self-management responsibility. The development of information technology in the health sector requires the modification of the structure and improvement of appropriate cultural, communicative, and organizational infrastructure.