شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات توسط مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب

رضا مرادی؛ سهیلا غلامی؛ مهدیه السادات احمدزاده؛ نجمه بهمن زیاری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 719-724

چکیده
  مقدمه: بخش بهداشت و درمان یکی از حوزه‌های متأثر از فناوری اطلاعات است. نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان و عوامل مؤثر در به کار گیری آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات در میان مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز انجام گرفت.  روش بررسی: در پژوهش کاربردی- تحلیلی حاضر، در سال 1393، ...  بیشتر