نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری، سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بخش بهداشت و درمان یکی از حوزه‌های متأثر از فناوری اطلاعات است. نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان و عوامل مؤثر در به کار گیری آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات در میان مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز انجام گرفت.  روش بررسی: در پژوهش کاربردی- تحلیلی حاضر، در سال 1393، 7 بیمارستان آموزشی- درمانی شهر شیراز به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری شامل 119 نفر از مدیران و سرپرستان این مراکز بود که 91 نفر از آنان، با استفاده از فرمول Cochran و نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مدل پذیرش تکنولوژی بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی به تأیید رسیده بود. از آمار توصیفی به منظور تعیین میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی (آزمون‌های t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی Pearson) جهت آنالیز داده‌ها در نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین نمره استفاده از کامپیوتر میان مدیران و سرپرستان بر حسب جنسیت، سن، سابقه کار و میزان تحصیلات تفاوت معنی‌داری نداشت. بین ادراک و یادگیری با نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات، رابطه آماری معنی‌دار وجود داشت؛ اما بین تصمیم‌گیری و این متغیر رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: عوامل انسانی، به ویژه ابعاد تعیین کننده آن شامل ادراک و یادگیری، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات هستند. بنا بر این پیشنهاد می‌شود، پیش از اجرای برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در خصوص قابلیت و مزایای آن، به افراد آگاهی داده شود تا ادراک مناسبی پیدا کرده، آموزش‌های لازم را فرا گیرند. واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات؛ مدیر؛ بیمارستان  

عنوان مقاله [English]

Identifying Human Factors Affecting the Use of Information Technology among Managers and Supervisors of Selected Hospitals

نویسندگان [English]

  • Reza Moradi 1
  • Soheyla Gholami 2
  • Mahdieh Sadat Ahmadzadeh 3
  • Najmeh Bahman-Ziari 4

1 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student , Health Services Management, Health Information Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

3 MSc Student, Department of Health Services Management, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 PhD Student, Health Policy, Department of Management and Health Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The healthcare sector is one of the areas affected by information technology (IT). Due to the importance of IT in hospitals and factors affecting its use, the present study was conducted to investigate the human factors affecting the use of IT among managers of university hospitals in Shiraz, Iran. Methods: This applied and analytic study was conducted in 2014 in 7 university hospitals of Shiraz selected through simple random sampling. The statistical population included 119 senior, middle, and operational managers of these centers. The study subjects consisted of 91 individuals selected through convenience sampling and Cochran’s formula. The data collection tool was the Technology Acceptance Model Questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed in previous studies.  Descriptive statistics were used to determine mean and standard deviation and inferential statistics (independent t-test, ANOVA, and the Pearson correlation coefficient) were used in SPSS software to analyze data. Results: No significant difference was observed in the mean score of using computers among managers and supervisors in terms of gender, age, work experiences, and education level. There cognition and learning had a significant relationship with attitudes toward using IT. However, no significant relationship was observed between decision making and this variable. Conclusion: Human factors, particularly their determining dimensions including cognition and learning, are among the most important factors that influence the use of IT. Therefore, it is recommended that, before implementing programs related to IT, individuals be informed about its benefits and capabilities so that they gain appropriate understanding and receiving the necessary training.