تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی

زکیه پیری؛ صدیقه عرفانی؛ اسداله خدیوی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 584-594

چکیده
  چکیده مقدمه: در حال حاضر معماری سیستم های اطلاعاتی، به عنوان یک گام ضروری در پروسه ایجاد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شده است. ارزیابی مداوم سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای تعیین میزان دستیابی به اهداف آن ضروری می باشد. این مطالعه به منظور تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی انجام گرفته است.روش ...  بیشتر