نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، مدیریت آموزشی، دپارتمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان تبریز،تبریز، ایران

چکیده

چکیده مقدمه: در حال حاضر معماری سیستم های اطلاعاتی، به عنوان یک گام ضروری در پروسه ایجاد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شده است. ارزیابی مداوم سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای تعیین میزان دستیابی به اهداف آن ضروری می باشد. این مطالعه به منظور تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه کیفی است که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1392-1393 انجام شده است.20 نفر مشارکت کننده از نخبگان در حیطه سیستم های اطلاعاتی از طریق نمونه گیری هدفمند و در دسترس از دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و از یک چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 86 سوال استفاده شد. و از سایر روش ها به عنوان روش تکمیلی در جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها:  برای ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی، شش مولفه اصلی قابلیت کارکردی، قابلیت اطمینان، قابلیت بکار گرفته شدن، قابلیت کارایی، قابلیت نگهداری شدن و قابلیت حمل شدن از تحلیل داده ها استخراج گردید و برای هرکدام از مولفه ها به ترتیب 12 شاخص،8 شاخص، 24 شاخص، 21 شاخص،13 شاخص و 8 شاخص و نیز روشهای محاسبه هریک از شاخص ها معرفی گردید.نتیجه گیری: مطالعه فوق شاخص های لازم برای ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی را فراهم می نماید و بیمارستان ها با استفاده از این شاخص ها می توانند به خود ارزیابی نرم افزار سیستم های اطلاعات بیمارستانی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Indicators for Evaluating Hospital Information System Architecture

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Erfani 1
  • Sedigheh Erfani 2
  • Asaddollah Khadivi 3

1 MSc Student. Management public, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 MSc Student. Management public, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Educational Department. Farhangiyan University.Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Although the current architecture of information systems as necessary step in the process of establishing hospital information systems have been considered.Continuous evaluation of hospital information systems to determine the extent necessary to achieve its objectives. This study aimed to develop indicators to assess hospital information systems architecture has been conducted.Methods: The present study is a qualitative study using the Delphi technique in 2013 in Tabriz University of Medical Sciences has been done.Twenty expert’s in the field of information systems through purposive sampling and the availability of medical sciences universities were selected.The main method of data collection questionnaire based on Likert scale, the literature review was conducted to determine its constituent elements Interviews as well as additional methods of data collection were used. Validity through content validity and reliability of the test - retest was confirmed by experts. Data analysis was performed using SPSS software.Results: Developing indicators for the assessment of hospital information systems architecture, the six main components including functionality, reliability, being employed, efficiency, maintainability and portability consists of 86 indicators were extracted from the data analysis. For each of the main components of the 12 indicators, 8 indicators, 24 indicators, 21 indicators, 13 indicators and 8 indicators and methods of calculating each indicator was introduced.Conclusions: This study assessed indicators for hospital information systems architecture provides and hospitals can use these indicators to evaluate their hospital information system software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Hospital Information Systems
  • Indicators
  • Evaluation