وضعیت ساختاری مجلات علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های گزینش نمایه‌نامه مدلاین

اعظم شاهبداغی؛ آرزو فرهادی؛ مریم شکفته؛ منوچهر کرمی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 203-208

چکیده
  مقدمه: در چند سال اخیر، مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته‌اند. این مجلات برای نمایه ‌شدن در نمایه‌‌نامه‌های بین‌المللی، باید معیارها و استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق مجلات علوم پزشکی کشور با معیارهای نمایه‌سازی مدلاین انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر از ...  بیشتر