پاسخ‌گویی در بیمارستان‌های آموزشی: یک مطالعه‌ی کشوری

سید جمال الدین طبیبی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ محمود رضا گوهری؛ محمد محبوبی

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 955-963

چکیده
  مقدمه: بیمارستان سازمانی است که وظایف تأمین و مراقبت‌های کامل بهداشتی (پیشگیری، درمان و بازتوانی) عموم را بر عهده دارد. ضرورت اجرای پاسخ‌گویی در بیمارستان‌ها روز به روز بیش‌تر محسوس می‌شود، به همین منظور این تحقیق به شناسایی پاسخ‌گویی در بیمارستان‌های آموزشی کشور پرداخته است. روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی همبستگی بر روی 1034 نفر ...  بیشتر