تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتی

فرحناز صدوقی؛ کمال ابراهیمی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 581-592

چکیده
  مقدمه:  تحلیل جریان علمی، نقش اساسی  در شناسایی حوزه های پژوهشی مهم ایفا می نماید که نشانگر تحولات، چالش ها و  راهکار ها در یک حوزه علمی  می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه های پژوهشی مطرح در مدیریت اطلاعات و انفورماتیک ‏سلامت در پژوهش های جهانی است.‏روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی بود که به روش تحلیل محتوا و ...  بیشتر