مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال برای ایران: مطالعه دلفی

فرحناز صدوقی؛ سمیه نصیری؛ مصطفی لنگری زاده

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 667-680

چکیده
  مقدمه: گروه مدیریت اطلاعات سلامت ملی استرالیا، مجموعه حداقل داده (MDS یا Minimum Data Set) را مجموعه اصلی از عناصر داده عنوان نموده است که به منظور گردآوری و گزارش دهی داده‌ها در سطح ملی مورد توافق قرار می‌گیرد و نقش مهمی را در صنعت مراقبت بهداشتی برای تبادل داده‌ها و پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت (EHR یا Electronic Health Record) دارد. هدف این پژوهش، ...  بیشتر