مدلسازی زمانبندی نوبت کاری پرستاران در شیفتهای کاری مختلف بیمارستان

مصطفی نصراللهی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 985-994

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1318

چکیده
  مقدمه: برای بسیاری از سازمان ها توانایی داشتن شمار کافی کارکنان در زمان مناسب عامل بسیار مهمی در برآوردن نیازمندی‌های مشتریان است. هدف پژوهش حاضر مدلسازی بیمارستان برای تنظیم نوبت کاری و تعداد بهینه ی کارکنان به منظور افزایش کارایی بیمارستان و حداقل نمودن هزینه‌ها بود. روش بررسی: این پژوهش گاربردی و از دسته مطالعات اجرایی مداخله ...  بیشتر

عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز

ابوالقاسم پوررضا؛ صدیقه صلواتی؛ سمیه صادقی درویشی؛ مهدیه صالحی نسب؛ حامد تابش؛ فاطمه ممیوند؛ زهرا کیشی زاده

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 779-788

چکیده
  مقدمه: بیمارستان ها برای رویارویی با چالش هزینه های روزافزون، مجبور به اتخاذ استراتژی هایی برای استفاده کارا از منابع هستند. متوسط طول مدت اقامت شاخصی مهم و کاربردی در ارزیابی کارایی بیمارستان ها است. این مطالعه به هدف تعیین عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش مطالعه ...  بیشتر