شاخص های محرمانگی اطلاعات بیمار

روح اله شیخ ابومسعودی؛ نیلوفر امینی؛ نازیلا اسماعیلی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 393-404

چکیده
  مقدمه: امروزه سازمان های مراقبت بهداشتی اطلاعات بیماران را در قالب پرونده های کاغذی و الکترونیکی جمع آوری می کنند. به طور کلی مالکیت فیزیکی پرونده ی پزشکی در اختیار بیمارستان است، اما بیمار مالک منطقی اطلاعات داخل پرونده می باشد، بنابراین دسترسی هر فرد دیگر به پرونده ی بیمار به اجازه ی بیمار نیاز دارد. هدف از این مطالعه شناسایی شاخص ...  بیشتر