تحلیل نسلی فقر در هزینه‌های سلامت خانوارهای دارای کودک در مناطق شهری و روستایی استان کرمان: ‏‏92-1363‏

مهدی نصرت آبادی؛ زهره حلوایی‌پور

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 229-234

چکیده
  مقدمه: رفاه و بهزیستی کودک به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از هزینه‌های صرف شده برای سلامت خانواده متأثر می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، تحلیل روند فقر در حوزه سلامت خانوارهای دارای کودک در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سال‌های 92-1363 بود. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی از نوع تحلیل روند بود که در آن با استفاده از داده‌های پیمایش ...  بیشتر