مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی ارتباط موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان

اسماعیل باصری؛ اعظم علوی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 50-53

https://doi.org/10.48305/him.2022.24345

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی به عنوان یک ابزار قدرتمند ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎمی فعالیت های مربوط به سلامت از قبیل برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم گیری موثر، کارآمد و اثر بخش می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی با عملکرد سازمانی بیمارستان از دیدگاه کارکنان صورت گرفت. روش بررسی: مطالعه ...  بیشتر