شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم در زنجیره تأمین دارو: مطالعه موردی بیمارستان رضوی مشهد

زهرا مجردی؛ مرضیه مظفری

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 211-216

چکیده
  مقدمه: تأمین دارو به‌ عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف مدیریت موجودی در زنجیره تأمین دارو با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به ‌صورت موردی در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد. بدین منظور، زنجیره تأمین داروی Plavix در دو سطح داروخانه‌‌ و بیمارستان‌ ...  بیشتر

به‌ کارگیری تئوری محدودیت‌ها جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بیماری‌های خاص

حسن زلقی؛ مهدی خزایی

دوره 14، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 155-160

https://doi.org/10.22122/him.v14i4.3275

چکیده
  مقدمه: تئوری محدودیت‌ها، نوعی تکنیک مدیریتی جهت افزایش کارایی یک سیستم می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، استفاده از الگوی مطرح شده در این تئوری جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بود تا از این طریق، کارایی سیستم در استفاده از ظرفیت موجود افزایش یابد و میانگین زمان‌ انتظار بیماران طی مراجعه برای دریافت درمان کاهش پیدا کند.روش ...  بیشتر