نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: تئوری محدودیت‌ها، نوعی تکنیک مدیریتی جهت افزایش کارایی یک سیستم می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، استفاده از الگوی مطرح شده در این تئوری جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بود تا از این طریق، کارایی سیستم در استفاده از ظرفیت موجود افزایش یابد و میانگین زمان‌ انتظار بیماران طی مراجعه برای دریافت درمان کاهش پیدا کند.روش بررسی: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع توصیفی- تحلیلی بود ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روی 130 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ یک کلینیک تخصصی شیمی درمانی در شهر همدان اﻧﺠﺎم ﮔﺮفت. اطلاعات از طریق مشاهده و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. مدل شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار SIMUL8 طراحی شد و سپس تأثیر سناریوهای مختلف بر متوسط زمان حضور بیمار و تعداد خروجی سیستم مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: سناریوی سوم که بر پایه مفاهیم مطرح شده در تئوری محدودیت‌ها ایجاد شد، در مقایسه با سناریوی «کارایی بالا از محدودیت»، تنها با حدود 4 درصد کاهش در میانگین روزانه تعداد خروجی بیمار، میانگین زمان انتظار را 41 درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در سناریوی سوم در مقایسه با سناریوی «میانگین زمان انتظار پایین»، حدود 12 درصد افزایش در میانگین زمان انتظار بیمار مشاهده شد و به دنبال آن، میانگین روزانه خروجی بیماران 30 درصد افزایش یافت.نتیجه‌گیری: استفاده از تئوری محدودیت‌ها در مرکز درمانی مورد مطالعه، می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای در مدیریت گلوگاه‌ها مؤثر باشد و سبب کاهش زمان انتظار بیماران و بهبود عملکرد سازمان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Theory of Constraints Application in Improving Patient Flow in Specific Treatment Centres

نویسندگان [English]

 • Hasan Zalaghi 1
 • Mahdi Khazaei 2

1 Assistant Professor, Accounting, Department of Accounting, School of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 PhD Student, Accounting, Department of Accounting, School of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Theory of constraints is a managerial view which aims at increasing the system efficiency by identifying constraint processes. Present study aimed to apply the theory of constraint in scheduling system of a healthcare facility in order to increase efficiency and decrease patient wait times.Methods: The present research was a descriptive-analytical study through using cross-sectional method on 130 patients of a cancer treatment center. To simulate the patient flow, a discreet event simulation model was employed. The required data for simulating the patient flow were acquired using a questionnaire from patients and direct observation. After simulating the model in Simul8 software, different scenarios were developed and their effects were tested on patient wait times and system output.Results: The results from the simulation of different scenarios showed that using the third scenario, which was based on the theory of constraints principles, could balance the trade-off between average wait times and average system output. In comparison to output maximization scenario, only by a 4.36 percent decrease in average daily patient output, drum buffer rope (DBR) scenario improved average waiting times by 41.39 percent. On the other hand, relative to minimizing the wait time scenario, DBR scenario increased the average daily patient output by 29.97 percent, while increased the average wait times by 11.66 percent.Conclusion: Findings showed that employing the concepts of theory of constraints in healthcare can be significantly effective in managing the bottlenecks, reducing patient wait times, and improving system efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Patients
 • Optimization
 • Simulation
 1. Aeenparast A, Tabibi SJ, Shahanaghi K, Aryanejhad MB. Reducing outpatient waiting time: A simulation modeling approach. Iran Red Crescent Med J 2013; 15(9): 865-9.
 2. Nasiri Pour A, Jahangiri K, Aghamohamadi S. Study of waiting time in shahid dastani's specialized clinics of Shariati hospital using by six sigma model. Payavard Salamat 2011; 4(3-4): 50-9. [In Persian].
 3. Naor M, Bernardes ES, Coman A. Theory of constraints: Is it a theory and a good one? Int J Prod Res 2013; 51(2): 542-54.
 4. Darlington J, Francis M, Found P, Thomas A. Design and implementation of a Drum-Buffer-Rope pull-system. Production Planning & Control 2015; 26(6): 489-504.
 5. Pandit SV, Naik GR. Application of theory of constraints on scheduling of drum-buffer-rope system. Journal of Mechanical and Civil Engineering 2009; 15-20.
 6. Mohammadi A, Eneyo ES. Application of drum-buffer-rope methodology in scheduling of healthcare system. Proceedings of the POMS 23rd Annual Conference Socially Responsible Operations; 2012 Apr. 20-23; Chicago, IL.
 7. Aguilar-Escobar VG, Garrido-Vega P, Gonzalez-Zamora M-M. Applying the theory of constraints to the logistics service of medical records of a hospital. European Research on Management and Business Economics 2016; 22(3): 139-46.
 8. Bisogno S, Calabrese A, Ghiron NL, Pacifici A. Theory of constraints applied to scheduled and unscheduled patient flows: Does it improve process performance? Int J of Services and Operations Management 2017; 26(3): 365-85.
 9. Abdollahi HR, Noorinasab S. Employing theory of constraints in healthcare (case study: Semnan Kosar hospital). Proceedings of the 2nd International Conference on Industrial Engineering and Management; 2016 May 27; Tehran, Iran.
 10. Moradi H, Razavi M. The simulation model for paraclinical services in Hafez hospital in Shiraz, Iran, and evaluation of scenarios to reduce waiting time. Health Inf Manage 2013; 13(1): 11-8. [In Persian].
 11. Bahadori M, Mohammadnejhad SM, Ravangard R, Teymourzadeh E. Using queuing theory and simulation model to optimize hospital pharmacy performance. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3): e16807.