بررسی سطح سواد سلامت روحانیون شهر بیرجند در سال 1399

زهرا وحدانی نیا؛ مهدی عبدالرزاق نژاد؛ ولی اله وحدانی نیا؛ فاطمه باقرنژاد حصاری؛ عفت اعزامی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 104-108

https://doi.org/10.48305/him.2022.39260.1030

چکیده
  هدف:  سطح سواد سلامت روحانیون به واسطه جایگاه و نفوذ کلامی که بر شهروندان دارند، مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سواد سلامت در روحانیون شهر بیرجند می‌باشد.روش بررسی: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 184 نفر از روحانیون شهر بیرجند به صورت نمونه­گیری در دسترس  و با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان (­طرح تحقیقاتی ملی سنجش ...  بیشتر