مدیریت اطلاعات سلامت
خطر ربایش تهدیدی بالقوه برای مجلات علمی

مهدی دادخواه

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 157-159

https://doi.org/10.48305/him.2023.41427.1082

چکیده
  در حال حاضر، ربایش مجلات معتبر تهدیدی برای مجلات علمی به حساب می آید. مجرمان سایبری مجلاتی را جستجو می کنند که وب سایت آنها به راحتی در دسترس محققان نباشد، سپس یک وب سایت جعلی برای آن مجلات ایجاد می کنند. آنها نام دقیق و ISSN مجله مورد نظر را تقلید می کنند و با گرفتن هزینه از نویسندگان، مقالات را بدون بررسی همتا منتشر می کنند. در نسخه پیشرفته ...  بیشتر