تأثیر کتاب‌درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری)

فاطمه زندیان؛ فاطمه ولی‌پور؛ محمد حسن‌زاده

دوره 15، شماره 6 ، اسفند 1397، ، صفحه 288-293

https://doi.org/10.22122/him.v15i6.3592

چکیده
  مقدمه: کتاب‌درمانی می‌تواند برای طیفی از مشکلات سلامت روانی استفاده شود. زندانیان از جمله گروه‌های نیازمند توجه از نظر سلامت روانی می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌ درمانی بر سلامت روانی زنان زندانی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی بود. جامعه تحقیق را کلیه زندانیان ندامتگاه زنان شهر ری و نمونه‌ها را 30 ...  بیشتر