نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کتاب‌درمانی می‌تواند برای طیفی از مشکلات سلامت روانی استفاده شود. زندانیان از جمله گروه‌های نیازمند توجه از نظر سلامت روانی می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌ درمانی بر سلامت روانی زنان زندانی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی بود. جامعه تحقیق را کلیه زندانیان ندامتگاه زنان شهر ری و نمونه‌ها را 30 نفر از آنان تشکیل داد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل 10 جلسه کتاب‌‌درمانی در طول یک ماه بود که برای گروه آزمون اجرا گردید. سلامت روانی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 28 سؤالی سلامت عمومی 28-GHQ (28-General Health Questionnaire) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: پس از انجام مداخله، تفاوت معنی‌داری در نمره کلی سلامت روانی بین دو گروه آزمون و شاهد به نفع گروه آزمون وجود داشت (023/0 = P). همچنین، نمرات گروه آزمون در خرده مقیاس‌های علایم جسمانی و اضطراب به طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه شاهد بود.نتیجه‌گیری: کتاب‌‌درمانی توانست سلامت روانی زنان زندانی را بهبود بخشد. نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده کتابداران بالینی و گروه‌های مداخله‌کننده در حوزه سلامت روان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Book Therapy on Mental Health of Prisoners (Case Study: Defamation of Women in Shahr-e-Rey, Iran)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zandian 1
 • Fatemeh Valipour 2
 • Mohamad Hasanzadeh 3

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Book therapy is an effective and practical process that can prevent or reduce a range of mental health problems. Prisoners are among the most in need of attention in terms of mental health. The purpose of this study was to determine the effect of book therapy on the mental health of women prisoners.Methods: This was a quasi-experimental study. The research population included all prisoners in Shahr-e-Rey women prison, Iran. A sample of 30 prisoners was selected using available sampling method. Samples were randomly assigned into two equal groups of test and control. The intervention consisted of ten sessions of book therapy during one month for the test group. Health was measured before and after intervention in both groups. The research instrument was General Health Questionnaire (GHQ-28). Data were analyzed using independent t test and covariance analysis.Results: After the intervention, there was a significant difference between the two groups in the overall mental health score (P = 0.023). The scores of the test group in the subscales of physical symptoms and anxiety were significantly lower than the control group, too.Conclusion: Book therapy improves mental health indexes, and can be used to improve the mental health of prisoners and, as a result, improve their overall health status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Health
 • Bibliotherapy
 • Prisoners
 1. Gamarani A, Sarlak N, Shariati M, Rasourian M. The role of music in increasing the mental health of children with intellectual disabilities. Journal of Exceptional Education 2010; (102): 48-54. [In Persian].
 2. Yasrebi N. Penalties and care for women master of architecture [Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 1996. [In Persian].
 3. Rezvani S, Ramezanzadeh O, Ghasemipour S. Hygienic and mental rights and medical education of prisoners with relying on medical law of addicted prisoners. Iranian Journal of Medical Law 2011; 4(15): 107-28. [In Persian].
 4. State Prisons and Security and Corrective Measures Organization. Regulations of the Prisons Organization. [Online]. [cited 2005]; Available from: URL: http://prisons.ir
 5. Jokar M, Baghban I, Ahmadi A. Comparison of the effect of face to face counseling and cognitive bibliotherapy in reducing depressive symptoms. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2006; 12(3): 270-6. [In Persian].
 6. Jack SL, Ronan KR. Bibliotherapy: Practice and research. Sch Psychol Int 2008; 29(2): 161-82.
 7. Gholi Zadeh S, Khankeh HR, Mohammadi F. The effect of book therapy on elderly self-management capabilities. Salmand Iran J Ageing 2012; 6(4): 51-7. [In Persian].
 8. Riahi Nia N. Application of counseling therapy and bibliotherapy to academic librarians' job burnout. Journal of Career and Organization Consulting 2011; 3(7): 97-112. [In Persian].
 9. Parirokh M, Naseri Z. The impact of bibliotherapy on aggression reduction in pre-school children. Iranian Childrens Literature Studies 2011; 2(1): 33-60. [In Persian].
 10. Hubin A, De Sutter P, Reynaert C. Bibliotherapy: An effective therapeutic tool for female sexual dysfunction? Sexologies 2011; 20(2): 88-93.
 11. Jeffcoat T, Hayes SC. A randomized trial of ACT bibliotherapy on the mental health of K-12 teachers and staff. Behav Res Ther 2012; 50(9): 571-9.
 12. Fathi Ashtiani A, Dastani M. Psychological tests, personality assessment and mental health. Tehran, Iran: Be'sat Publications; 2009. [In Persian].
 13. Malouff JM, Noble W, Schutte NS, Bhullar N. The effectiveness of bibliotherapy in alleviating tinnitus-related distress. J Psychosom Res 2010; 68(3): 245-51.
 14. Banki Y, Amiri S, Asadi S. The study of the efficacy of bibliotherapy in detachment anxiety and depression of children of divorced parents. Clinical Psychology & Personality 2009; 1(37): 1-8. [In Persian].