سیر تکاملی نگاشت مفاهیم نامگذاری نظام‌مند واژگان پزشکی در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها

علی ثنایی‌فر؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 38-45

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3801

چکیده
  امروزه با افزایش داده‌های ماشین محور حوزه پزشکی، تعامل بین استانداردهای مختلف واژگان، موضوع بسیاری از تحقیقات سال‌های اخیر بوده است. در پژوهش حاضر، روش‌های نگاشت SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها 11-ICD (11-International Classification of Diseases) بررسی شد. مطالعه از نوع مروری نقلی بود ...  بیشتر