تعیین خوشه‌های موضوعی و همکاری‌های علمی در مدارک مرتبط با سقط جنین در کشورهای اسلامی

فاطمه مکی‌زاده؛ راضیه رشیدی بشرآبادی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4330

چکیده
  مقدمه: سقط جنین به معنای خاتمه دادن عمدی یا غیر عمدی بارداری قبل از این که جنین قادر به ادامه حیات در خارج از بدن مادر باشد، اطلاق می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین خوشه‌های موضوعی و همکاری‌های علمی در مطالعات حوزه سقط جنین توسط محققان کشورهای اسلامی صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با ...  بیشتر