مطالعه‌ی تطبیقی کلید ‌واژه‌های فارسی و انگلیسی پایان‌نامه‌‌‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح‌نامه‌ها و سرعنوان‌های موضوعی پزشکی فارسی و انگلیسی

معصومه نقنه اصفهانی؛ مظفر چشمه سهرابی,؛ ناهید بنی اقبال

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 802-813

چکیده
  مقدمه: امروزه نقش نمایه به عنوان یک ابزار اساسی در بازیابی اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر به شناسایی میزان انطباق کلید واژه‌های فارسی و انگلسی در عنوان‌ها و چکیده‌های فارسی و انگلیسی پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح‌نامه‌ی‌ پزشکی فارسی و سرعنوان‌ موضوعی پزشکی (MeSH) که مهم‌ترین اصطلاح‌نامه‌ها در ...  بیشتر