نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: msn_esfahani@yahoo.com

2 استادیار، علوم اطلاعات و ارتباطات، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه نقش نمایه به عنوان یک ابزار اساسی در بازیابی اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر به شناسایی میزان انطباق کلید واژه‌های فارسی و انگلسی در عنوان‌ها و چکیده‌های فارسی و انگلیسی پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح‌نامه‌ی‌ پزشکی فارسی و سرعنوان‌ موضوعی پزشکی (MeSH) که مهم‌ترین اصطلاح‌نامه‌ها در حیطه‌ی پزشکی هستند، پرداخته است.
روش بررسی: این پژوهش به روش تحلیلی بود که به صورت پیمایشی در سال 1390 انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش آن را 2942 پایان‌نامه‌ی تحصیلی در مقاطع ارشد و دکترا تشکیل دادند. محیط پژوهش در 8 کتابخانه‌ی دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که به صورت تصادفی طبقه‌ای، 340 مورد از آن‌ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. گرد‌آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته و مراجعه به کتابخانه‌ها و مشاهده‌ی مستقیم پایان‌نامه‌ها صورت گرفت. با توجه به ماهیت پژوهش، پایایی ندارد و روایی پژوهش نیز با بررسی 10 مورد بر اساس چک لیست اولیه و انجام اصلاحات مطابق نظر دو نفر از متخصصان کتابداری انجام شد. در تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون‌های آماری غیر پارامتریک (2χ) و ضریب همبستگی استفاده شد.
یافته‌ها: بین میزان انطباق کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی با پزشکی فارسی و MeSH رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. در این میان ساختار کلید واژه‌ها بیشتر به سمت ساختار ترکیبی و تک واژه‌ای و بیشتر کلید ‌واژه‌ها نیز از چکیده انتخاب شدند. همچنین بیشتر کلید واژه‌های انتخابی انگلیسی بودند.
نتیجه‌گیری: انتخاب کلید واژه‌ها در انتهای چکیده‌ی پایان‌نامه‌ها یک نمایه‌سازی آزاد است. آشنا شدن با کلید واژه‌های محققان می‌تواند راهگشایی برای تدوین و ویرایش ابزارهای مستند‌سازی در حیطه‌ی‌ علوم، به خصوص علوم پزشکی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Persian and English Keywords of Theses from the Isfahan University of Medical Sciences, Iran, and the Thesauruses and Persian Medical Subject Headings*

نویسندگان [English]

  • masoomeh naghneh 1
  • Mozafar Cheshmeh Sohrabi 2
  • Nahid Banieghbal 3

1 Library and Information Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author) Email: msn_esfahani@yahoo.com

2 Assistant Professor, Information and Communication Sciences, School of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Library and Information Science, School of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, indexing is an important tool in information retrieval. The aim of the present Study
was to identify the level of compliance of the Persian and English keywords in Farsi and English abstracts
and titles of dissertations of the Isfahan University of Medical Sciences, with the Persian Medical
Thesaurus and Medical Subject Headings (MeSH), which are the most important medical thesauruses.
Methods: This was a descriptive survey done in 2011. The study sample included 2942 postgraduate
theses from 8 libraries of the Isfahan University of Medical Sciences. 340 theses were selected by
stratified random sampling. . Data collection was performed by a researcher-constructed checklist and by
visiting libraries and studying the dissertations. Data analysis was performed by non-parametric statistical
analysis (X2) and correlation coefficient. Due to the nature of the survey it has no reliability and its
validity was confirmed by reviewing 10 cases based on the checklist, and modifying them according to the
views of two library professionals.
Results: There is a significant correlation between Persian and English keywords, and the Persian Medical
Thesaurus and MeSH. Most keywords had a composite or single-word structure, and most of the
keywords were selected from the abstract. The majority of selected keywords were English.
Conclusion: Keyword selection at the end of thesis abstracts is a form of free indexing. Therefore,
studying researchers’ keywords can pave the way for the modification of indexing tools for in science,
especially the medical sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocabulary, Controlled
  • Medical Subject Headings
  • Keywords
  • Academic Dissertations
1. Aghabakhshi AA. Indexing Hamara: Concepts and Methods. 3rd ed. Tehran, Iran: Chapar Publisher; 2007.
[In Persian].
2. Cheshmeh Sohrabi M. Effects of thesaurus in bibliographic databases on the recall, precision and time searching
for information retrieved. [Thesis]. Tehran, Iran: School of Human Sciences, Tarbiat Modares University; 1999.
[In Persian].
3. Iranshahi M. A comparative of assigned descriptors and title keywords of dissertations in the Iranian dissertation
database. [Thesis]. Tehran, Iran: Tehran Science and Reasearch Branch, Islamic Azad University; 2004.
[In Persian].
4. Pirhadi S. Comparative evaluation of dissertstion tittle and abstract, s words with the assigued descriptors in
national library & archives of Iran index. [Thesis]. Tehran. Iran: North Tehran Branch, Islamic Azad University;
2010. [In Persian].
5. Batty CD. The instant thesaurus: synthesizing user's concept systems to reduce cost and time in index language
development. Proceedings of the 36th Annual Meetings of the Amrican Society for Information Science; 1973 Oct
21-25; Los Angeles, CA; 1973.
6. Kim C. Theoretical foundations of thesaurus-construction and some methodological considerations for thesaurusupdating.
Journal of the American Society for Information Science 1973; 24(2): 148-56.
7. Peters TA, Kurth M. Controlled and Uncontrolled Vocabulary Subject Searching in an Academic Library Online
Catalog. Information Technology and Libraries 1991; 10(3): 201-11.
8. Muddamalle MR. Natural language versus controlled vocabulary in information retrieval: A case study in soil
mechanics. Journal of the American Society for Information Science 1998; 49(10): 881-7.
9. National Library of Medicine. MeSH Browser (2011 MeSH) [Online]. 2011; available from: URL:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/2011/mesh_browser/MBrowser.html/
10.Mirjalili H. How to indexing databases of information centers in Tehran. Faslname-Ketab 2002; 13(1): 42-7.
[In Persian].
11.Mousavi Sh. Index matching words thesis topics of health and life sciences by the Centre National Information
Standards Organization standard indexing America (ANSI/NISO Z39.19 2005) [MSc Thesis]. Tehran, Iran:
School of Health Information Management, Iran University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
12. Frosta CO. Title Words as Entry Vocabulary to LCSH: Correlation Between Assigned LCSH Terms and Derived
Terms from Titles in Bibliographic Records with Implications for Subject Access in Online Catalogs. Cataloging
& Classification Quarterly 1989; 10(1-2): 165-79.
13.Gil-Leiva I, Alonso-Arroyo A. Keywords given by authors of scientific articles in database descriptors. Journal of
the American Society for Information Science and Technology 2007; 58(8): 1175-87.
14.Gholi J, Bigelow M. Compared to the issue of subjective information seekers with the Persian subject headings.
Knowledg and information sciences quarterly 2005; 14(3-4); Available from: URL: http://vista.ir/article/209660/
[In Persian].
15. Evans L, Gould AM. Automatic Aids to Profile Construction: Expansion of Search Terms by Thesaurus. London,
UK: Inst. of Electrical Engineers. p. 105; 1976.
16.Marti'nez Arellanoa FF. Subject searching in online catalogs including Spanish and English material. Cataloging
& Classification Quarterly 2000; 28(2): 45-56.
17.Ballard T. Keyword / subject: finding a middle path; this hybrid search approach dramatically improves patron
success. Information Today [Online]. 1998 [cited 2010 Apr 5]; Available from: URL:
http://www.highbeam.com/doc/1G1-20790254.html/
18. Jokar AR, Anvari S. Evaluation of thematic approaches (natural language and controlled) in information retrieval
from online bibliographic databases. Library and Information Science 2006; 9(4): 151-64. [In Persian].
19. Jaana K. Expanding End-Users' Query Statements for Free Text Searching with a Search-Aid Thesaurus.
Information Processing and Management 1993; 29(6): 733-44.
20. Shaw J. Retrieval expectations, cluster-based effectiveness, and performance standards in the CF database.
Information Processing & Management 1994; 30(5): 711-23.