عادات و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زهرا اباذری؛ طاهره ریگی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 848-861

چکیده
  مقدمه: عادت و مهارت‌های مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان می‌باشد. جایگزینی مهارت‌های مطالعه‌ی مؤثر و عادت‌های مطالعه‌ی مفید برای رسیدن به یادگیری و آموزش بهتر در دانشجویان توصیه می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی عادت و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود. روش بررسی: در ...  بیشتر