نظرات کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی(Stuart Lee) درکتابخانه‌های دانشگاهی

مریم اقارب پرست؛ احمد شعبانی؛ هادی شریف مقدم؛ فاطمه نادری خراجی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 67-78

چکیده
  م قدمه: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار کتابخانه‌ها، گزینش مواد و منابع اطلاعاتی برای مجموعه‌ی کتابخانه‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی نظرات کتابداران و کارکنان ‌دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی (Stuart Lee) در کتابخانه‌های دانشگاهی بود. روش بررسی: نوع مطالعه، توصیفی- ...  بیشتر