نرمال‌سازی، ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه‌های علمی

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رقیه قضاوی؛ حمزه علی نورمحمدی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 445-456

چکیده
  مقدمه: با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود درعملکرد پژوهشی بین رشته‌های علوم پزشکی با سایر رشته‌ها از ابعاد مختلف تولید علم و اشاعه علم مشخص می‌شود که نمی‌توان مولفه‌های این حوزه‌ها و رشته‌های مربوط به آن را بدون تعدیل کردن و نرمال‌سازی به‌کار برد. لذا با توجه به نبود راهکار عملیاتی مشخص در این امر، این پژوهش بر این است تا به نرمال‌سازی ...  بیشتر

ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهدی محمدی؛ امین باقری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های ضروری مدیران در جامعه‌ی دانش بنیان، مهارت‌های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و مدیران گروه ...  بیشتر