نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های ضروری مدیران در جامعه‌ی دانش بنیان، مهارت‌های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و مدیران گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 90-1389 بود. بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، 91 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، مقیاس مدیریت دانش فردی محقق ساخته است. روایی آن بر اساس روش تحلیل صوری و تحلیل گویه و پایایی آن به واسطه‌ی Cronbach’s alpha با نمره‌ی کل (93/0) مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و Repeated measure anlysis of variance و Multivariate analysis of variance استفاده شده است. یافته‌ها: مدیران دارای سطح متوسطی از مهارت‌های مدیریت دانش فردی بودند. تفاوت معنی‌داری بین ابعاد مدیریت دانش فردی وجود داشت (0001/0 > P، 63/96 = f). همچنین، بالاترین میانگین مؤلفه‌ی مدیریت یادگیری خویشتن 19 و پایین‌ترین میانگین مؤلفه‌ی شبکه‌ی همیاران دانشی 37/14 و مهارت‌های کاوشگری 30/14 به دست آمد. در مقایسه میان مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی، جنسیت (01/0 > P، 5/2 = f) و نوع سازمان (دانشکده، سازمان مرکزی) (01/0 > P، 5/2 = f) تفاوت معنی‌داری یافت شد ولی در سایر مؤلفه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: از آن جا که مهم‌ترین وظیفه‌ی مدیران دانشگاهی در کنار سایر وظایف، تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فرایند یاددهی- یادگیری و مسایل آموزشی و پژوهشی است و از سویی، آن‌ها به عنوان اعضای هیأت علمی نیز فعالیت می‌کنند، بر این اساس، برخورداری از مهارت‌های مدیریت دانش فردی و همچنین مدیریت یادگیری خویشتن ضروری است. واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش؛ مدیران؛ دانشگاه‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personal Knowledge Management of Administrators

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mohammadi 1
 • Amin Bagheri 2

1 Assistant Professor, Educational Administration and Planning, School of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 PhD Student, Educational Administration, Education, School of Education and Psychology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this study was to evaluate the dimensions of personal knowledge management (PKM) of administrators in Mashhad University of Medical Sciences. A survey research method was applied to conduct the study. Methods: A simple random sample of 91 academic, research, student affair, financial administrators, and department chair subjects in Mashhad University of Medical Sciences participated in the study by responding to PKM questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was tested and verified. The collected data were analyzed via descriptive statistics, repeated measure analysis and multivariate analysis of variance procedures. Results: Results showed that Most of the administrators had a medium level of PKM skills. Furthermore, results indicated that highest mean was self-learning management (19) and lowest mean were knowledge networks (14.37) and research skills (14.30). Comparing PKM skills of administrators to sex (f = 2.50; P = 0.01) and type of organization (between faculty and central organization of university) (f = 2.50; P = 0.01) demonstrated a significant difference; however, the rest did not so. Conclusion: PKM skills are one of the most essential skills of administrators, especially educational administrators, because of their task such as teaching and improvement of every educational and research activity. Keywords: Knowledge Management; Administrators; Universities  

 1. Bernheim T.C and Chaui de Souza.M. (2004). "Challenges of the university in the knowledge society". UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper No.4.
 2. نوناکا، ایکو جیرو؛ تاکوچی، هیروتاکا (1385). مدیریت دانش (شرکت های دانش آفرین)، ترجمه علی عطافر، جبار اسلامی، آناهیتا کاوه و سعید انالویی، تهران: انتشارات سماء قلم.
 3. Schmidt, C. B. & Henninger, M. (2008). Preparing students for the future“. Individual knowledge management as a basic skill and requirement for innovative teaching methods. Interactive Computer Aided Learning, ICL 2008, Villach (Österreich).
 4. Verma, S. (2009). "Personal Knowledge Management: A Tool to Expand Knowledge about Human Cognitive Capabilities". IACSIT International Journal of Engineering and Technology, Vol. 1, No.5: 435- 438.
 5. Zhou, D. & He, E. (2009). "Research on Web Based Personal Knowledge Management". 2009 Pacific-Asia Conference on Knowledge Engineering and Software Engineering, IEEE Computer Society.
 6. Zhao, C.; Cao, J. & Guo, X. (2007). "Personal knowledge management based on social software - From the explicit and tacit knowledge perspective". IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 252, Integration and Innovation Orient to E-Society Volume 2, eds. Wang, W., (Boston: Springer), pp. 346-354.
 7. Mittal M. (2008). "Personal Knowledge Management: A Study of Knowledge Behavior of Academicians". Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 7, No. 2: 93–100.
 8. Cheong, Ricky K.F. & Tsui, E. (2010). "The roles and values of personal knowledge management: an exploratory study". Emerald, VINE, Vol. 40: 204 – 227.
 9. Liaw, S.S.; Hatala, M. & Huang, H. M. (2010). "Investigating acceptance toward mobile learning to assist Individual knowledge management: based on activity theory approach". Computers & Education, No. 54: 446–454.
 10. Schreiber, T. & Harbo, K. (2004). "Information literacy and personal knowledge management". In 12th Nordic Conference on Information and Documentation, 106- 114.
 11. Koltay, Tibor (2009). "Abstracting: information literacy on a professional level", Journal of Documentation, Vol. 65 No. 5: 841-855.
 12. Andersen, Jack (2006). "The public sphere and discursive activities: information literacy as sociopolitical skills", Journal of Documentation, Vol. 62 No. 2: 213-228.
 13. Rejeb-Khachlouf, N.; Mezghani, L. & Quelin, B. (2011). "Personal networks and knowledge transfer in inter-organizational networks", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18 No. 2: 278-297.
 14. Watson, John (2007). "Modeling the relationship between networking and firm performance", Journal of Business Venturing 22: 852–874.
 15. جواهری زاده، ناصر و چرمیان، احمد (1388). رابطه مدیریت زمان با مهارت های مدیران و ویژگی های فردی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 43.
 16. Tuomi, Ilkka (2005). "The Future of Learning in the Knowledge Society: Disruptive Changes for Europe by 2020". Background paper prepared for DG JRC/IPTS and DG EAC.
 17. Stewart, R.A. (2007). Investigating the link between self directed learning readiness and project-based learning outcomes: the case of international Masters Students in an engineering management course, European Journal of Engineering Education, Vol. 32, No. 4, 453–465.
 18. Pauleen, David (2009). "Personal knowledge management: Putting the “person” back into the knowledge equation", Online Information Review, Vol. 33 No. 2: 221-224.
 19. Pena, inaki (2002). "Knowledge networks as part of an integrated knowledge management approach", Journal of knowledge management, Vol. 6 No. 5: 469- 478.
 20. Webster, C. M & Kenney, J. (2011). "Embedding research activities to enhance student learning", International Journal of Educational Management, Vol. 25 No. 4: 361-377.