نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: علم مدیریت،علمی تخصصی و اکتسابی است و با توجه به اینکه اکثر مدیران مراکز بهداشتی – درمانی با روش علمی مدیریت آشنایی ندارند و فقط بر اساس تجربیات و استنباطات شخصی، سازمان خود را اداره می کنند، شایسته است بر اساس ارزیابی نیازها، برنامه های آموزشی مدون تهیه شود تا در نهایت سطح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی ارتقا یابد. مواد و روشها: مدیر و قائم مقام شبکه ها، معاونین بهداشتی درمانی – و مدیران مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی 19 شبکه استان اصفهان انتخاب شده، جهت ارزیابی نیاز آنان پرسشنامه ای خود ایفا حاوی اطلاعات دموگرافیک و مهارتهای مدیریتی مثل برنامه ریزی، رهبری، اجرایی، ارتباط با سایرین، اثر بخشی بر کارها و مدیریت به کارکنان را تکمل نمودند. پرسشنامه بر اساس قیاس درجه بندی لیریک (پنج نقطه ای) می باشد. نتایج: مدیران بیشتر در گروه سنی (54 درصد) بودند. اکثراّ سابقه کاری بین 5 تا 9 سال (7/34 درصد) و سابقه مدیریت بین 1 تا 4 سال (59 درصد) داشتند. 52 درصد در هیچ دوره آموزشی شرکت نداشته اند و اکثراّ (30 درصد) در دوره های باز آموزی شرکت داشته اند. بیشترین میزان نیاز مدیران، نیاز به آموزش مهارت اجرایی (5/48 درصد) و برنامه ریزی (46 درصد) می باشد.سابقه مدیریت با تمامی حیطه های مهارتهای مدیریتی ارتباط معنی دار دارد. نیاز به مهارت برنامه ریزی بین مدیران آموزش دیده و آموزش ندیده و ناز به مهارت هجرهیی بین مدیران با سابقه و مدیران کم سابقه تفاوت معنی داری وجود دارد. بحث: از آنجا که سابقه مدیریت با تمامی حیطه ها ارتباط دارد پس میزان تجربه می تواند بر مهارتهای افراد تاثیر گذارد. میزان سابقه کار بر مهارتهای اجرایی که از جنس مقوله های علمی است مؤثر است، از طرفی شرکت در دوره های آموزشی در برنامه ریزی که از مقوله های نظری است تاثیر دارد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مدیران در هیچ دوره آموزش مدیریتی شرکت نداشته اند و اکثراّ مدت کمی مدیر بوده اند، نیاز مبرم به آموزش مدیریت بویژه در زمینه های اجرایی و برنامه ریزی، برای آنان احساس می شود. واژه های کلیدی: آموزش مدیریت، نیاز سنجی، مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی.

عنوان مقاله [English]

The investigation of the managers’s need to learn management skills and principles in health care networks in Esfahan province in 1380

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jamshidi
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian
  • Fariba Arjmandi
  • Hedayatollah Asgari
  • Ahmadreza Reeisi

چکیده [English]

Introduction: Management is a specialized science and most of the health managers are not familiar with scientific management methods and direct their organization on the basis of their own experiences and assumptions, it is necessary to devise comprehensive educational programs according to the results of needs assessment in order to promote the quality of health care services. Materials and methods: The health network managers, deputy managers, health care assistants, the managers of rural and urban care centers of nineteen health networks in Isfahan province were selected. To evaluate their educational needs, the researcher asked them to fill in questionnaire. Results: The majority of the managers (54%) were between 25 to 35 years old. Most of them (34.7%) had between five to nine years of service and 59% worked as manages between one to four years. 52% did not receive any training and 30% had participated in training courses. They mostly required executive (48.5%) and planning (46%) skills. There was a meaningful relationship between years of management services and all aspects of management skills. Discussion: Since the years of management services are related to all management skills, the level of experience can influence the individual’s skills. The years of service affect the executive skills and participation in training courses affect the planning quality. Key words: Needs assessment, health care management.